1 . කැටයම් සහිත අනර්ගතම නිමාව.
2 . 100% නියම ලෙදර් වලින් නිපදවා ඇත.
3 . දිගු කල් පැවැත්ම
4. ප්‍රමානය :12CM X 10CM X 2CM
5. වෙළදපොලේ නොමැති බැවින් මිතුරන්ට ත්‍යාග දීමට යෝග්‍ය වේ.
6. නිවසටම ගෙන්වාගත හැක.
7. අදම වෙන්කරවා ගන්න.
8. ඹබගේ නම සහ ලිපිනය අප වෙත එවීම පමනක් ප්‍රමානවත් වේ.

ලබාගත හැකි ආකාර 
============== 
1. VPP මගින් - ඔබගේ ලිපිනයට ඵවන භාන්ඩය අදාල තැපැල් කාර්්‍යාලට ගෙවා ලබා ගැනීම. 

 2.පැමින ලබා ගැනීම - www.gadjemetics.com,No303/2,ගල්කොටුව,කරමඩ,ගෙලිඔය

===========================================

1. Cowboy Men's Genuine Leather Wallet
2. 100% Brand new and high quality
3. Size:12CM X 10CM X 2CM

 How to buy this 
=========== 
1. VPP By sri Lanka Post. - Pay to nearest post office and obtain.

 2. Location - www.gadjemetics.com,No.303/2,Galkotuwa, Karamada,Gelioya

 RS.1000/=

0771-918618

0719-918618

Kind regards

Gadjemetics Team