විස්තර
====
1. මනා නිමාවකින් යුතු අලංකාර පෙනුම.
2 . විඩියෝ හා ඡායාරෑප ගැනීමේ හැකියාව.
3. දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති හැකියාව
4. විඩියෝ කැමරාවක් ලෙසද යොදා ගත හැක.
5. ඉතා පහසු භාවිතය හා කල්පැවැත්ම
6. දීප ව්‍යාප්ත සේවය. නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.
7. ඹබ ලග තිබිය යුතුම උපකරණයකි.
8. දිනය/වේලාව ද සහිතව පටිගත කල හැකිය.

ලබාගත හැකි ආකාර 
============== 
1. VPP මගින් - ඔබගේ ලිපිනයට ඵවන භාන්ඩය අදාල තැපැල් කාර්්‍යාලට ගෙවා ලබා ගැනීම. 

2.පැමින ලබා ගැනීම - ගල්කොටුව වත්ත.කරමඩ.ගෙලිඔය

Discription
========
1. Real time recording in AVI video format.
2. With built-in rechargeable battery
3. Playback video on your pc.
4. Suitable for any computer and electron device with USB port.
5. Video compression: AVI video Format, 1280x960.
6. Photo Format: JPG 1280x1024
7. Support extend TF card up to 16GB.
8. OS: Support Windows ME/2000/XP/Vista/win7/ LINUX and Automatically Distinguish Operating System.

How to buy this 

=========== 
1. VPP By sri Lanka Post. - Pay to nearest post office and obtain.

2. Location - Galkotuwa Watta , Karamada , Gelioya

 

Rs.4500/=

Contact - 0771-918618

Kind regards

Gadjemetics Team