1 . කැටයම් සහිත අනර්ගතම නිමාව.
2 . 100% නියම ලෙදර් වලින් නිපදවා ඇත.
3 . දිගු කල් පැවැත්ම
4. ප්‍රමානය :19CM X 9CM X 2CM
5. වෙළදපොලේ නොමැති බැවින් මිතුරන්ට ත්‍යාග දීමට යෝග්‍ය වේ.
6. නිවසටම ගෙන්වාගත හැක.
7. අදම වෙන්කරවා ගන්න.
8. ඹබගේ නම සහ ලිපිනය අප වෙත එවීම පමනක් ප්‍රමානවත් වේ.

====================================================

1. Cowboy Men's Genuine Leather Wallet
2. 100% Brand new and high quality
3. Size:19CM X 9CM X 2CM

ලබාගත හැකි ආකාර
==============
1. VPP මගින් - ඔබගේ ලිපිනයට ඵවන භාන්ඩය අදාල තැපැල් කාර්්‍යාලට ගෙවා ලබා ගැනීම.

 2.පැමින ලබා ගැනීම - L M & A , නො 35,2/4 , සිල්වර්ඩේල් වෙළද සංකී්ර්නය ,යටිනුවර වීදිය,මහනුවර

 

Rs.950/=