කුඩාම වීඩියෝ කැමරාව

Features:
========
1. Brand new and high quality.
2. All function in one-touch
3. Video Resolution: 640x480, format AVI.
4. Image resolution: 1600x1200, JPG format.
5. Supports the Micro SD memory cards up to 32GB.
6. Data transfer interface: mini 8 pin USB.
7. Charging voltage: DC 5V .
8. 2.0 megapixels.
9. Battery :High capacity lithium polymer battery.
10.Size: 2.7cm x 2.7cm x 2.6cm - 1.06inch x 1.06inch x 1.02inch
 
How to buy this 
=========== 
1.VPP By sri Lanka Post. - Pay to nearest post office and obtain.
2.Location - www.gadjemetics.com,No.303/2,Galkotuwa   Karamada ,Gelioya
 
විස්තරය;
======
 1.  මනා නිමාවකින් යුතු අලංකාර පෙනුම.
2. විඩියෝ හා ඡායාරෑප ගැනීමේ හැකියාව.
3. දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති හැකියාව
4. විඩියෝ කැමරාවක් ලෙසද යොදා ගත හැක.
5. ඉතා පහසු භාවිතය හා කල්පැවැත්ම
6. දීප ව්‍යාප්ත සේවය. නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.
7. දිනය/වේලාව ද සහිතව පටිගත කල හැකිය.
8. මිතුරන්ට ත්‍යාග දීමට යෝග්‍ය වේ.
 
ලබාගත හැකි ආකාර 
=============== 
1. VPP මගින් - ඔබගේ ලිපිනයට ඵවන භාන්ඩය අදාල තැපැල් කාර්්‍යාලට ගෙවා ලබා ගැනීම. 
2.පැමින ලබා ගැනීම - www.gadjemetics.com,No.303/2,ගල්කොටුව කරමඩ.ගෙලිඔය.
 
 
Rs.2500/=
 
Call-0771-918618
       0719-918618